PODMIENKY A USTANOVENIA

obchodné spoločnosti


OP servis s.r.o.


so sídlom Bratri Štefanů 81/62, Hradec Králové


identifikačné číslo: 27534871


zapísaná v obchodnom registri vedenom O.R.u K.S. Hradec Králové, oddiel C, vložka 24629


IČO: 27534871, DIČ CZ27534871


číslo účtu 1020680386/5500 Reiffaisen Bank


Číslo účtu 2300968226/2010 FIO banka Hradec Králové

za predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.opservis.cz.


ÚVODNÉ USTANOVENIA


Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti OP servis s.r.o., so sídlom Bratří Štefanov 81/62, Hradec Králové, identifikačné číslo: 27534871, (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.opservis.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").


Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, ak osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.


Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.


Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku.


Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET


Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže Kupujúci objednávať tovar (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie Obchodu umožňuje, môže Kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania Obchodu.


Pri registrácii na webovom sídle a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte vždy, keď dôjde k ich zmene. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.


Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.


Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.


Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak Kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok alebo ak Kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).


Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY


Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.


Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.


Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky.


Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:


objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),


spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a


informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci do objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov zadaných do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo. Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").


V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, predpokladané náklady na dopravu) je Predávajúci vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).


Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.


Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci, a to bez rozdielu oproti základnej sadzbe.


CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:


 v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Bří. Štefanů 81/62 Hradec Králové;


 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;


 bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v zaslanej zálohovej faktúre (ďalej len "účet predávajúceho");


 bezhotovostne prostredníctvom platobného systému (ak je to ponúknuté v objednávke)


 bezhotovostne prostredníctvom kreditnej karty; (ak je to ponúkané v každej objednávke)


 prostredníctvom úveru poskytnutého treťou stranou (ak je vám ponúknutý)


Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.


Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie je dotknutý článok 4.6 Obchodných podmienok týkajúci sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.


V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná vopred do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.


V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.


 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany Kupujúceho (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.


Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať.


Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru na platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.


Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad o kúpe tovaru. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.


5 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka kúpna zmluva na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre osobu kupujúceho, kúpna zmluva na dodávku tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru zo zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, zo zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a zo zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ poškodil pôvodný obal.

 Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote podľa predchádzajúcej vety. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@opservis.cz.


 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od počiatku zrušuje. Tovar musí Kupujúci vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.


V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.


Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.


V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti na účet určený kupujúcim.


Ak je spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.


6 PREPRAVA A DODANIE TOVARU


V prípade, že je dohodnutý spôsob dopravy na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.


Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.


V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.


Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.


Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.


Predávajúci môže zmeniť spôsob dopravy a cenu za inú dopravu z ponuky e-shopu, ak si to vyžaduje veľkosť alebo hmotnosť zásielky.


7 PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA


Práva a povinnosti zmluvných strán z práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).


 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:


má tovar vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,


tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,


tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak sa kvalita alebo spracovanie určili na základe dohodnutej vzorky alebo predlohy,


tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a 

tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.  V prípade automobilových komponentov sa vždy uvádza, či je určený na použitie na ceste alebo či existuje možnosť individuálneho schválenia na použitie na ceste. V opačnom prípade je určený na nekomunikačné použitie.


Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru alebo v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.


Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa tovar za vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.


Kupujúci uplatňuje práva z vadného plnenia na adrese prevádzkarne predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v sídle alebo mieste podnikania.


Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.


8 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.


Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.


Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@opservis.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho na elektronickú adresu Kupujúceho.


Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.


Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).


Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.


Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.


9 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").


Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak sa kupujúci nerozhodne inak, kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.


Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.


 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu osobu - spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho poskytnuté tretím osobám.


 Osobné údaje budú spracúvané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.


Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.


V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo Spracovateľ (článok 9.5) vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže

požiadajte predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,
požadovať od predávajúceho alebo spracovateľa nápravu situácie.

Ak kupujúci požiada o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.


ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookies na svojom počítači. V prípade, ak je možné uskutočniť nákup na webovej stránke a plniť záväzky Predávajúceho z kúpnej zmluvy bez ukladania súborov cookies na počítači Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 POSKYTOVANIE
Kupujúcemu môže byť doručené na elektronickú adresu Kupujúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom.

Voľbou práva podľa článku 12.1 Obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili v prípade absencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).


Ak niektoré ustanovenie zmluvných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nej prístup.


Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou obchodných podmienok.


Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie OP servis s.r.o., Bří. Štefanů 81/62, Hradec Králové 3, 500 03, e-mailová adresa info@opservis.cz, telefón +420 777 251 521.


V Hradci Králové dňa 20.9.2017


Príloha: vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy:

Odosielateľ: Mgr:


Meno a priezvisko: Mgr:


Adresa: Bydlisko: Bratislava, Námestie sv:


(e-mail, prípadne telefónne číslo):


Adresát:


Predávajúci: (meno a priezvisko/obchodný názov)


 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO:

Sídlo: (IČO)

 Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

Dňa .......... som si objednal tovar ..........., číslo objednávky ............, v hodnote .......... z vašej webovej stránky/internetového obchodu ............. KČ. Objednaný tovar som obdržal dňa ...........

 V súlade s § 1829 ods. 1 v spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník využívam svoje zákonné právo a odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu, týkajúcej sa vyššie uvedeného tovaru, ktorý Vám týmto listom zasielam späť a zároveň Vás žiadam o poukázanie kúpnej ceny vo výške .......... Kč a ......... Kč za poštovné na môj bankový účet číslo ............. v súlade s Vašimi obchodnými podmienkami.


Na .......... na ..........


Meno a priezvisko spotrebiteľa


(podpis)