RAPTOR Liner černý, 1L láhev


Cena
936 Kč s DPH

Výrobce

Kód produktu
RAP RLB-S1

Na objednání u dodavatele Sledovat dostupnost - konkrétní dobu zjistíme na dotaz
ks

Sada 1 láhev RAPTOR černé barvy je ideální pro menší aplikace a opravy. Kompatibilní se standardními a profesionálními aplikačními pistolemi RAPTOR. Každá sada obsahuje 1 lahvičku RAPTOR a 1 plechovku tvrdidla v atraktivním maloobchodním balení.

Sada 1 láhev RAPTOR vystačí na přibližně 3m2 Více

TRVANLIVÝ

 • chrání před mechanickým poškozením, odolný vůči skvrnám
 • chrání proti rzi a korozi

UV ODOLNÝ

 • přináší vysoký stupeň odolnosti

VODĚODOLNÝ

 • poskytuje povrch odolný vodě, vlhkost udržuje na povrchu a snižuje riziko vzniku koroze
 • vodotěsný, flexibilní, pomáhá tlumit zvuk a vibrace

ODOLNOST

 • odolný vůči pohonným hmotám, hydraulickým olejům, zvířecí moči, slané vodě a dalším

JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

 • jednoduché použití - stačí NAMÍCHAT - ZAMÍCHAT - NASTŘÍKAT® (viz návod níže)
 • poskytuje výbornou přilnavost na mnoha podkladech
 • nanášením podvozkovou pistolí, válečkem nebo štětcem získáte různé textury
 • není třeba aplikovat vosk, není nutná následná péče

Balení:

 • 0,95 l (0,71 l RAPTOR + 0,24 l tužidlo) = 1 lahvové balení

 


 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

Složka A

Nebezpečí

Obsahuje nebezpečné látky:

aceton; n-butyl-acetát ; vhodná směs : a-hydro-co- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxy-fenyl] propanoyloxy} poly (oxyetylen) a- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxy-fenyl] propanoyl} -ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen); reakční hmota bis (1,2,2,6,6-pentametyl -4-piperidyl) sebakátu a metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebakátu; těžký benzin (ropný), lehce aromatický

Výstražné upozornění:

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní upozornění:

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261 - Zamezte vdechování aerosoly, páry, dýmu.P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P280 - Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.

Složka B - Tužidlo

, , 

Varování

Obsahuje nebezpečné látky:

et ylbenzen; hexametylen diisokyanat, oligomery

Výstražné upozornění:

H226 - Hořlavá kapalina a páry.H315 - Dráždí kůži.H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.H373 - Může způsobit poškození orgánů (sluchový orgán) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování). EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní upozornění:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P260 - Nevdechujte aerosoly, páry.P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P280 Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.