Cena
3 646 Kč s DPH

Výrobce

Kód produktu
RAP RLW-S4

Na objednání u dodavatele Sledovat dostupnost - konkrétní dobu zjistíme na dotaz
set

polyuretánový nátěr
vysoká odolnost
ochranná bariéra
vhodný do nejtěžších situací
Balení:
3,8 l (4x0,71 l RAPTOR + 0,96 l tužidlo) = 4 lahvové balení Více

RAPTOR ochranný nátěr bílý 4 lahvové balení - pokrývá množství automobilových, komerčních, námořních a flotilových aplikací. Stejně vynikající RAPTOR receptura - nyní v bílém!


Barevná specifikace:    General Motors Fleet White
Kód barby:    WA8624


RAPTOR ochranný nátěr je odolný uretanový nátěr, který poskytuje povrchům ochrannou bariéru odolávající nejtěžším situacím. Vyvinutý pro odolávání vůči většině klimatických podmínek. RAPTOR ochranný nátěr je UV, vodě, škrábancům a znečištění odolný. Chrání tak nejdrsnější průmyslové povrchy, jakož i malé plochy, na které denně spoléháte. RAPTOR ochranný nátěr je odolný, dobře vypadá a vydrží velmi dlouho.

Míchání odstínů RAPTOR bílý a černý

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

, 

Nebezpečí

Obsahuje nebezpečné látky:

aceton; rozpouštědlová nafta (ropná), lehká aromatická; n-butylacetát; reakční směs: a-hydro-ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen) aα- {3- [3- ( 2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyl} -ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen); reakční směs bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakátu. 

Výstražné upozornění:

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní upozornění:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261 - Zamezte vdechování dým, aerosoly, páry.P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P280 Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.

Složka B - Tužidlo

, , 

Varování

Obsahuje nebezpečné látky:

etylbenzen; hexametylen diisokyanat, oligomery

Výstražné upozornění:

H226 - Hořlavá kapalina a páry.H315 - Dráždí kůži.H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.H373 - Může způsobit poškození orgánů (sluchový orgán) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování). EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní upozornění:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P260 - Nevdechujte aerosoly, páry.P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P280 Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.