RAPTOR Liner bílý, 2K spray 400ml

Cena
846 Kč s DPH

Výrobce

Kód produktu
RAP RLW-AL

Skladem HK
ks

polyuretánový nátěr
vysoká odolnost
ochranná bariéra
vhodný pro nejtěžší situace
dvousložkový - po aktivaci použitelný max do 1 hod. (probíhá vytvrzování) Více

TRVANLIVÝ

  • chrání před mechanickým poškozením, odolný vůči skvrnám
  • chrání proti rzi a korozi

UV ODOLNÝ

  • přináší vysoký stupeň odolnosti

VODĚODOLNÝ

  • poskytuje povrch odolný vodě, vlhkost udržuje na povrchu a snižuje riziko vzniku koroze
  • vodotěsný, flexibilní, pomáhá tlumit zvuk a vibrace

ODOLNOST

  • odolný vůči pohonným hmotám, hydraulickým olejům, zvířecí moči, slané vodě a dalším

JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

  • jednoduché použití - stačí NAMÍCHAT - ZAMÍCHAT - NASTŘÍKAT® (viz návod níže)
  • poskytuje výbornou přilnavost na mnoha podkladech
  • nanášením podvozkovou pistolí, válečkem nebo štětcem získáte různé textury
  • není třeba aplikovat vosk, není nutná následná péče

POZOR! po aktivaci je použitelný max do 1 hod. (probíhá vytvrzování produktu)

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

, 

Nebezpečí

Obsahuje nebezpečné látky:

reakční směs: a-hydro-ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen) aα- {3- [3- ( 2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyl} -ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen); reakční směs bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakátu; hexamethylen diisokyanát, oligomery.

Výstražné upozornění:

H222 -Extrémně hořlavý aerosol.H229 -Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.H317 -Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 -Způsobuje vážné podráždění očí. EUH204 -Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní upozornění:

P210 -Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P251 -Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261 -Zamezte vdechování dýmu, aerosolů, par.P280 -Používejte ochranné brýle, vybavení pro ochranu dýchacích cest, ochranný oděv, ochranné rukavice.P410+P412 -Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C, 122 °F.P501 -Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady vsouladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.