RAPTOR 2K antikor. epoxid. základ, 400ml sprej


Cena
796 Kč s DPH

Výrobce

Kód produktu
RAP REP-AL

Skladem HK
ks

RAPTOR Antikorozní epoxidový základ je 2K vysoce účinný základ ve spreji speciálně navržen pro používání pod RAPTOR ochranný nátěr, který rozšiřuje ochranné a antikorozní vlastnosti RAPTOR-u. Více

Pokročilá technologie pryskyřice v antikorozním epoxidovém základním nátěru RAPTOR zlepšuje přilnavost na holé kovy a většinu ostatních upravovaných povrchů. Obsahuje směs antikorozních látek, přísady na potlačení koroze a vzniku koroze.

 • vynikající přilnavost na holý kov, galvanizovanou ocel a hliník,
 • zamezuje korozi,
 • jednoduchá aktivace, bez nutnosti odměřování tužidla a čištění pistole,
 • kompatibilní se všemi standardními nátěry na bázi vody a rozpouštědla,
 • přetíratelný už po 30 min.,
 • po aktivaci je doba zpracovatelnosti přibližně 4 dny při 20 °C.

Aktivace

 

RAPTOR základ 2K sprej aktivace

 1. Intenzivně protřepejte plechovku po dobu 2 min. před aplikací.
 2. Vyberte aktivační tlačítko z víka podle instrukcí v příbalovém letáku. Otočte plechovku dnem vzhůru a nasaďte tlačítko na kolík (trn) ve spodní části plechovky.
 3. S uzávěrem stále nasazeném na spreji, položte plechovku na pevný povrch. Dlaní ruky zatlačte tlačítko úplně dolů, aby se aktivátor uvolnil do aerosolu.
 4. Protřepejte plechovku 2 minuty před použitím.

Nastavení trysky

RAPTOR základ 2K sprej nastavení

 

 1. Podle velikosti opravy můžete nastavit vyhovující horizontální nebo vertikální pozici trysky na rozprašování materiálu.
 2. Otočte trysku doprava pro velké opravy a doleva pro menší, přesnější místa.
 3. Velikost rozprašování (postřiku) může být také ovlivněna vzdáleností, ve které uživatel stojí od opravovaného povrchu.

 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

 

Nebezpečí

Obsahuje nebezpečné látky:

epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu

Výstražné upozornění:

H222 -Extrémně hořlavý aerosol.H229 -Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.H315 -Dráždí kůži.H317 -Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 -Způsobuje vážné podráždění očí.H412 -Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní upozornění:

P210 -Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P211 -Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251 -Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P273 -Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 -Používejte ochranné brýle, vybavení pro ochranu dýchacích cest, ochranný oděv, ochranné rukavice.P333+P313 -Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P337+P313 -Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P410+P412 -Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C, 122 °F.

Alternativní produkty4