RAPTOR 2K antikor. epoxid. základ, 1L kit


Cena
1 007 Kč s DPH

Výrobce

Kód produktu
RAP REP-1LK

Skladem HK
set

2K vysoce kvalitní základ, speciálně navržený
pro použití pod ochranný nátěr RAPTOR.
Obsahuje směs antikorozních přísad, které
pomáhají zabraňovat rezavění a korozi
s vynikající odolností vůči soli. Více

VLASTNOSTI A VÝHODY:

  • vylepšená technologie pryskyřice s přilnavostí k holému kovu a jiným povrchům
  • podporuje otimální výkon tím, že prodlužuje životnost ochranného nátěru
  • může se aplikovat přímo na povrchovou rez**
  • může se aplikovat mokré do mokrého
  • výdatnost približně 7m² při 75µ z 1 litru

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

Složka A

Nebezpečí

Obsahuje nebezpečné látky:

4,4'-isopropylidenediphenol, polymer with 1-chloro-2,3-epoxypropane MW > 700

Výstražné upozornění:

H226 -Hořlavá kapalina a páry.H315 -Dráždí kůži.H317 -Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 -Způsobuje vážné podráždění očí.H373 -Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.H412 -Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečnostní upozornění:

P210 -Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P273 -Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 -Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.P303+P361+P353 -PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.P305 -PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Nejprve oplachujte velkým množstvím vody a v případě nutnosti vyhledejte lékaře.P314 -Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Složka B - Tužidlo

, , 

Varování

Obsahuje nebezpečné látky:

etylbenzen; hexametylen diisokyanat, oligomery

Výstražné upozornění:

H226 - Hořlavá kapalina a páry.H315 - Dráždí kůži.H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.H373 - Může způsobit poškození orgánů (sluchový orgán) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování). EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní upozornění:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P260 - Nevdechujte aerosoly, páry.P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P280 Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.

Alternativní produkty4